Sahil Shah
Owner/Disk Jockey
Hait Leuva
Master Of Ceremonies/ Event Manager
Mayur Patel
Disk Jockey
Adit Desai
Disk Jockey/ Master of Ceremony
Rishi Desai
Master of Ceremonies